GÖZETİM:

Personel Belgelendirme Birimi bünyesinde belgelendirilen kişinin belgelendirme programının şartlarına uygunluğunu izlemek için proaktif bir izleme metodu belirlenmiştir.
SDÜ Sürekli eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından belgelendirilen kişi ilgili ulusal yeterlilikte “Gözetim Sıklığı” nda belirtilen yönteme göre gözetim yapılır.

Belge sahiplerine mail, mesaj veya telefon yoluyla ulaşarak gerekli bilgi verilir. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda kuruluşun herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bir ay içerisinde istenilen formların SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimine ulaştırılması gerekmektedir.  İstenilen sürede gerekli evraklarını birime ulaştırmayan adayların belgeleri belgesi belge yenileme tarihine kadar askıya alınır.

Ayrıca ilgili yeterliliğin gözetim yöntemine göre uygunsuzluk tespit edilirse adayın belgesi belge yenileme tarihine kadar askıya alınır.

Gözetimler, “Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Formu” kullanılarak SDÜSEM Personel Belgelendirme Biriminin sorumluluğunda belgelendirme koordinatörü tarafından yapılır.

Belgesi askıya alınan kişilerin belgeyi kullanacak olmaları durumunda SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

BELGENİN ASKIYA ALINMASI, KAPSAMININ DEĞİŞTİRİLMESİ, GERİ ÇEKİLMESİ VEYA İPTAL EDİLMESİ:

Belgesi askıya alınan adayların adı, soyadı, belge numarası ve belge tarihi SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi web sayfasında yayınlanır. Bu süreçte belgesi askıya alınan aday, belgesini kullanamaz.

Belgenin kapsamının genişletilmesi, daraltılması ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen esasa göre yapılır. İlgili karar verici bu durumlarda gereğinin yapılması için ilgili kişileri görevlendirir.

Belgenin Geri çekilmesi;

- Ulusal Yeterliliklerin revizyonu,
- Yönetmelik ve yasalarda oluşan değişiklikler

gibi durumlarda olur. Belge sahipleri mail, telefon veya posta yoluyla bilgilendirilir. Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 1(bir)ay içinde SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi’ne göndermek zorundadırlar. Karar verici kararı ile belge geri çekilir. Geri çekilen belgeler iptal edilir. Yeni düzenlenen belgeler adaylara posta yoluyla ulaştırılır.

 Belgenin Askıya Alınması;

 • Belgelendirilen kişi hakkında belirtilen şikâyetler neticesinde, incelemeye konu olan kişinin belgelendirme programında belirtilen şartları taşımadığına karar verilmesi durumunda,
 • Belgelendirilen kişinin belge kullanım sözleşmesi ya da belgelendirme programı şartlarına uygun davranmadığı tespit edildiğinde,
 • Belgelendirilen kişinin belge gözetim süresinin dolması ve bu süre sonunda istenen belgelerin belge kullanım sözleşmesi gereği SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi’ne sunulmaması durumunda,
 • Belgelendirilen kişi tarafından belgenin verilen kapsam dâhilinde kullanılmadığının tespiti durumunda,
 • Belgelendirilen kişinin SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi‘’Belge Marka ve Logo Kullanımı Prosedürü’’nde yer alan koşullara uymadığının tespiti halinde,
 • Belge ile ilgili olarak 3. Şahıslara veya SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi’ne hatalı ve yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti durumunda,
 • Belgelendirilen kişinin yeniden belgelendirme için gerekli şartları taşımaması durumunda,

Belgelendirilmiş kişi hakkında yukarıdaki durumlardan birinin ortaya çıkması durumunda belgesi askıya alınır ve bu durum SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi web sayfasında ‘Belge Sorgulama’ Menüsünde 3. tarafların bilgisine açılır. Belge Sorgulama menüsünde, belgesi askıya alınan/iptal edilen kişinin Adı, Soyadı, Belge Numarası, Askı/İptal tarihi bilgileri yer alır.

Belgesi askıya alınan kişi,  bildirimden sonra belge kullanım hakkını durdurmakla yükümlüdür.  Bir belge askıya alınmasından itibaren belge yenileme tarihine kadar askıda tutulur. Bu süre sonunda belge iptal edilir.

Belgelendirilen kişi tarafından askı süresi içinde gerekli şartları tamamladığına dair yeterli bilgi ve belgenin SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi’ ne sunulması halinde, askı hali Karar Verici tarafından sona erdirilir. Bu durum ilgili kişiye web sayfasındaki ilgili alanda yayınlanarak bildirilir.

Belgenin iptali:

 • Belge sahibi kişi hakkında yazılı delil ile ispatlanan ve kesinleşen şikayet olması,
 • Belgelendirilmeye hak kazanan adaylarla imzalanan sözleşmede belirtilen hükümlere aykırı davranış,
 • Belgelendirme durumuna yanlış atıf veya belgenin uygunsuz kullanımı,
 • Belgenin askıya alınma süresinin aşılması gibi durumlarda olur.

 

Belgesi iptal edilen kişiler belgenin aslını 1(bir)ay içinde SDÜSEM Personel Belgelendirme Birimi’ne göndermek zorundadırlar. Belgesi iptal edilen kişiler, SDÜ SEM Personel Belgelendirme Birimi web sayfasında adı, soyadı, belge numarası,  belge tarihi ve iptal tarihi belirtilerek yayınlanır. Belgenin kopyası da personele ait dosyada saklanır.

Belgenin kaybolması durumunda aday, belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılmasının hukuki ve cezai tüm sorumluluğunu üzerine alır. Belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile 7 (yedi)gün içinde SDÜ SEM Personel Belgelendirme Birimi’ne bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.