11UY0017 – 6 İş ve Meslek Danışmanı (Rev.02):

Belgenin Geçerlilik Süresi: Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Başvuru Şartları:

- Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak

- İş ve Meslek Danışmanı Yeterliliğinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak

Başvuru Şekli:

 • Online (internetten) Başvuru
 • Elden Başvuru

 

Yeterlilik Birimleri

Sınav Şekli

Başarı Notu

Soru Sayısı

A1 – İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

Teorik

70

20

A2 – Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Teorik

70

50

Performans

70

-

A3 – İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Teorik

70

20

Performans 1 70 -
Performans 2 70 -


Sınava Gelirken Getirmesi Gereken Evraklar:

- Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu

- İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterliliği A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin

  EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim aldığına dair kanıtlayıcı belge

- Kimlik Fotokopisi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)

- 1 Adet Fotoğraf

- Diploma Fotokopisi (Aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.)

- Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu

- Engelli adaylar için engel durumunu gösteren sağlık raporu

İnternet üzerinden başvuru alımı:

 • Aday, https://semper.sdu.edu.tr/ web sitesinden üye ol linkini kullanarak üyelik oluşturur.
 • Aday, https://semper.sdu.edu.tr/ web sitesinden giriş yapar.
 • Aday, işlemlerinde adım adım istenen bilgileri sisteme kaydeder.
 • Sınava başvuru için istenen bilgileri doldurarak başvurusunu tamamlar.

Sistem, adayın Başvuru formu, taahhütname ve gereken evraklar listesini yazdırabileceği bir ekran açar. Buradan yazdırılan form imzalanarak gerekli olan diğer evraklarla sınava gelirken getirmeli ve görevlilere teslim etmelidir.

​Elden başvuru alımı:

1.    Aday, web sitenin “Dokümanlar” kısmında bulunan “Aday Başvuru Formu” nun ilgili bölümlerini doldurarak gerekli olan diğer evraklarla SDÜ SEM’e iletmelidir.

2.    Aday, SDÜ SEM’e gelerek elden başvurusunu yapabilir.

Ödemeler:

Sınav için yapılan ödemelerde adayın banka dekontunda “ad-soyad, tc kimlik no ve ulusal yeterliliğin adı” bulunmalıdır.

Başvuru Aşamasında Web Sayfasına Yüklenmesi Gereken Evraklar:

 • Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu
 • Eğitim aldığına dair kanıtlayıcı belge
 • Diploma Fotokopisi (Aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.) (E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi de geçerlidir.)
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

NOT: Yüklemeniz gereken evraklar pdf, jpeg, png formatında olmalıdır.

Başvurunun Değerlendirilmesi:

 • Adayın başvurusunun değerlendirilmesi sonucunda eksik bilgi veya belgesi olan başvuru sahiplerinden bu bilgi veya belgeleri tamamlamaları istenir.
 • Değerlendirme sonucunda adayın seçmiş olduğu birimler doğrultusunda, teorik ve performansa dayalı sınavların tarih ve saat planlaması yapılır. 
 • Sınav tarihinden en geç 2 gün önce sınav yeri ve saati https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilir.
 • Aday sınava gelirken sınav giriş belgesini ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmak zorundadır.
 • İlan edilen saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava alınmazlar.

Sınavın  Yapılması:

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: 

 • İş ve Meslek Danışmanı belgesi alabilmek için adayların A1, A2, A3  birimlerinden yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 
 • Adaylar  "İş ve Meslek Danışmanı" yeterliliğinin ölçme - değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olmalıdır.

Teorik Sınav Detayları:

 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2, A3) tek oturumda tamamlanır.
 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav anına kadar web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alabilirler.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Performans sınavlarına girebilmek için teorik sınavlardan başarılı olmak şartı aranmamaktadır. 
 • Adaylar, teorik sınavlarda kitapçık üzerindeki cevaplarını optik forma işaretlemelidirler.
 • Teorik sınavda her soru için 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir.
 • Teorik sınavda yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz.
 • Sınavın değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.
 • Adayların teorik sınavı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanı teorik sınavı toplam 90 sorudan oluşmakta olup, süresi 135 dk' dır.
 

Performans Sınavı Detayları:

Adaylardan bu bölümde 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterlilikte belirlenen “Beceriler ve Yetkinlikler” i sergilemeleri beklenmektedir.

Adayın, performansa dayalı sınavdan başarı sağlaması için ulusal yeterlilikte belirtilen kritik adımların tamamından başarılı olmak kaydıyla bütün adımlardan % 70 oranında başarılı olması gerekmektedir.

A2/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması: 

 • Aday, sınav saatinde sınav salonuna alınır.
 • Aday, salon görevlisinin kendisine sunduğu zarflardan rastgele seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan tiyatrocu karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir.
 • Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, agresif, saldırgan, konuşkan vb.) göstermesi durumunda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği önem taşımaktadır.
 • Bu bölüm için 15 dk.’nın aşılmaması ve sürenin planlı şekilde kullanılması gerekmektedir.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır. 
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %70 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

 

A3/P1 İşveren Görüşmesi Uygulaması:

 • Aday, sınav saatinde sınav salonuna alınır.
 • Aday, salon görevlisinin kendisine sunduğu zarflardan rastgele seçeceği bir senaryo çerçevesinde, işveren rolü oynayan tiyatrocu karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir.
 • İşeveren rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, agresif, saldırgan, konuşkan vb.) göstermesi durumunda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği önem taşımaktadır.
 • Bu bölüm için 15 dk.’nın aşılmaması ve sürenin planlı şekilde kullanılması gerekmektedir.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır. 
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %70 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

 

A3/P2 İşverenlere, Eğitim Ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Bir Konusu İle İlgili Sunum Uygulaması: 

 • Aday, sınav saatinde sınav salonuna alınır.
 • Aday, salon görevlisini kendisine sunduğu sunum konuları arasından rastgele seçmesi istenir.
 • Sunum konuları sınavdan önce web sitesinde ilan edilir.
 • Adaylar her bir konu için Powerpoint sunum hazırlanmak zorundadır.
 • Sunum süresi min. 5 dk, max, 10 dk.dır.
 • Adaylardan bu süreyi etkin kullanmaları ile birlikte sunum içeriği ve sunum tekniklerine uygun etkili bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 • Adayların yayınlanan konulara çalışmış olarak gelmeleri ve yanlarında sunum materyali ile gelmeleri istenmektedir.
 • Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunacak olup aday tarafından sunum esnasında kullanılacaktır.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır. 
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %70 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi:

 • Adayların teorik ve performansa dayalı sınav dosyaları, Ulusal Yeterlilik şartlarına göre değerlendirilir.
 • Adayın, belge almaya hak kazanabilmesi için, Ulusal Yeterlilikte belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartlarına göre sınava alındığı tüm birimlerden (A1, A2, A3) başarılı olması gerekir. 

Sınav Sonuçlarının İlanı - Belgelendirme:

 • Teorik ve Performans Sınav sonuçları sınavdan sonra en geç 15 iş günü içerisinde https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasında ilan edilir.
 • Belge almaya hak kazanan adaylar için ilan yayınlanır ve “Belge Kullanım Sözleşmesi Formu” ve "Dekont" istenir. İlgili MYK Belgesi ve cüzdan tipi kart MYK tarafından düzenlenir.
 • Belge, adayın "Belge Kullanım Sözleşmesi Formu" nda belirtmiş olduğu tebligat adresine gönderilir. "Belge Kullanım Sözleşmesi Formu" nda tebligat adresini belirtmeyen adayların belgeleri kendi sayfalarına yazmış olduğu adrese gönderilir.

Gözetim Sıklığı:

İş ve Meslek Danışmanı belgesine sahip kişilerden belgenin 2. ve 3. yılları arasında gözetim formu istenmektedir

Belge Yenileme Yöntemi:

İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterliliğinde belirtilen ölçme – değerlendirme yöntemine göre yapılmaktadır.